Byggutredning

När vi gör en byggutredning gör vi alltid dessa utifrån vår kompetens och erfarenhet av hur projekten borde ha styrts. Det faktiska utförandet och styrningen ställs i våra utredningar emot verkligheten och kontraktet. Vår utredning blir därför mycket konkret och mycket svår att bemöta för motparten vilket ofta resulterar i förlikningar eller domar till våra uppdragsgivares favör.

Vad gör vi?
Byggutredningar är ett samlingsbegrepp för bland annat expertutlåtande, sakkunnigutlåtande och hinderutredning. Alla syftande till att utreda och fastslå vad som skett, varför det blev som det blev, vem som orsakade det, vilka kostnader det innebar, vilka kostnader som är korrekta och liknande frågeställningar. Vi är unika i vår förmåga att hantera extremt stora informationsmängder i form av hundratusentals dokument, bokföringar med tiotusentals verifikat och lönerapporter/dagböcker för tiotusentals mandagar för att ge några exempel.

Hur gör vi?
Våra byggutredningar vill vi så långt det är möjligt basera och koppla till fakta som motparten ska ha mycket svårt att argumentera emot. Därmed så inleds nästan alla våra byggutredningar med att vi samlar in ”all” information. Därefter läser vi in oss och fördjupar insamlingen där det finns oklarheter. Utifrån det insamlade materialet skriver vi sedan vår utredning och överlämnar den skriftligen till er komplett med bilagor.

Varför ska ni anlita oss?
Är ni en advokatbyrå kan vi avlasta er, underlätta ert arbete, komplettera era inlagor och bevisuppgifter för att därigenom stärka ert mål.

Är ni en beställare eller leverantör med en tvist med er motpart kan ni innan ni har anlitat en advokatbyrå ha mycket stor nytta av en byggutredning ifrån oss. Den kan helt förhindra behovet av att eskalera konflikten genom att ligga till grund för en överenskommelse. Alternativt kan den vara en mycket god grund för advokatbyråns vidare arbete och därmed göra handläggning mindre kostsam och snabbare.

Referenser
Vi har gjort stora som små byggutredningar inom de flesta branscher och discipliner men med en övervikt åt större och komplexa installationsentreprenader. Den största tvisten uppgick till cirka 600 miljoner kronor. Den mest omfattande tvisten pågick i över fem år och summerade utlåtande ifrån oss, inklusive bilagor, på närmare 6 000 sidor.

Då sekretess gäller för de byggutredningar vi har utfört kan vi inte nämna parternas namn. De advokatbyråer som vi har arbetat tillsammans är istället våra referenser:

  • Hellgren & Linander
  • White & Case
  • Advokaterna Liman & Partners

Kontakta oss gärna för namn och kontaktuppgifter till referenspersoner på dessa byråer.

Vad gör vi mer?
Som komplement till våra byggutredningar använder våra uppdragsgivare oss också för:

  • Utbildningar i praktisk entreprenadjuridik.
  • Granskningar av kontrakt.
  • Framtagande av förfrågningsunderlag.
  • Besiktningar av entreprenader.
  • Överbesiktningar av entreprenader.