Projekt-/byggledning inom Infrastruktur


Ett infrastrukturprojekt är en planerad och genomförd åtgärd som syftar till att utveckla eller förbättra samhällets grundläggande fysiska struktur och system som behövs för att stödja ekonomisk verksamhet, transport, kommunikation och andra samhällsfunktioner. Dessa projekt är av stor betydelse för att säkerställa att samhället kan fungera effektivt och hållbart.

Infrastrukturprojekt kan omfatta en mängd olika åtgärder och konstruktioner, såsom byggande av vägar, järnvägar, broar, tunnlar, hamnar, flygplatser, vatten- och avloppssystem, energiförsörjning och telekommunikationsnät. Dessa projekt kan vara både nybyggnation, utbyggnad eller renovering av befintlig struktur.

Vad gör vi?

QS erbjuder erfarna och seniora projekt-/byggledare, till både privat som offentlig verksamhet, där vi bistår med hjälp att identifiera behov, utforma projekt, upphandla kontrakt samt övervaka genomförandet och kvaliteten på arbetet.

I större projekt där projekt-/byggledare ställs inför allt färre tekniska frågor och i allt högre grad arbetar med upphandlingar, juridik, underentreprenörer, uppföljning och andra administrativa arbeten är våra projekt-/byggledare som starkast.

Varför ska ni anlita oss?

Har ni ett projekt som är större än normalt och önskar en projekt-/byggledare som behärskar det er ordinarie personal inte fullt ut behärskar, eller hinner med, kan vi komma in och stödja er organisation med det ni behöver hjälp med. Expertkompetens inom tekniska frågor har ni säkerligen själva och som därmed får vara ett stöd till våra konsulter.

Vi säkerställer en mycket god struktur, bra planering, god framförhållning, korrekt dokumentation och kvalitetssäkrat utförande, dvs ordning och reda från första stund.